Giới thiệu khoa Triết học trường ĐH KHXH & NV TP.HCM

KHOA TRIẾT HỌC


  Trưởng khoa: PGS, TS. Vũ Văn Gầu
  Phó trưởng khoa: TS. Hồ Anh Dũng
                               TS. Hà Thiên Sơn
                               TS. Nguyễn Anh Quốc                      
  ĐT: 8281118
 Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Triết học A207, 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.    
                         
Khoa Triết học là một trong những trung tâm nghiên cứu và giảng dạy triết học của cả nước, có nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, đặc biệt là Triết học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử triết học phương Tây, Lịch sử triết học Việt Nam, Chính trị học, Tôn giáo học, Mỹ học, Đạo đức học, Lôgíc học và phương pháp nghiên cứu khoa học… với hệ thống giáo trình và sách chuyên khảo có uy tín hàng đầu của các trường Đại học phía Nam. Tiền thân của khoa Triết là khoa Đào tạo giảng viên chính trị thuộc Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, được thành lập năm 1975 theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặt dưới sự quản lý của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD& ĐT).
Hiện tại khoa Triết học có hơn 29 cán bộ, viên chức, gồm 6 phó Giáo sư, 14 Tiến sỹ, 14 Thạc sỹ.
Khoa được cơ cấu thành 7 bộ môn là: Triết học, Lịch sử triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Khoa học chính trị, Lôgíc học và phương pháp nghiên cứu khoa học, Tôn giáo học. Trong đó, có 4 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học là: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học và Khoa học chính trị; 2 chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ là: Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học; 2 chuyên ngành đào tạo Tiến sỹ là: CNDVBC & CNDVLS và Lịch sử triết học. Từ khi thành lập đến nay khoa đã đào tạo 33 khóa cử nhân Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa học chính trị với gần 4000 sinh viên. Đào tạo 16 khóa Cao học và NCS với gần 800 học viên cao học và nghiên cứu sinh, tham gia 2 đề tài cấp nhà nước, thực hiện 15 đề tài NCKH cấp Bộ, 20 đề tài NCKH cấp cơ sở. Biên soạn 65 cuốn sách, giáo trình, tài liệu tham khảo, phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo. Năm 2004, Khoa được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen số 346 QĐ/TTg, năm 2006 khoa được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 QĐ số 590/2006 QĐ/CTN, năm 2011 Khoa đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen lần thứ 2, quyết định số 210 QĐ/TTg.


CÁC BẬC ĐÀO TẠO1. Bậc đại học:

+ Đào tạo cử nhân Triết học chuyên ngành Triết học.

+ Đào tạo cử nhân Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

+ Đào tạo cử nhân Triết học chuyên ngành Chính trị học.

+ Đào tạo cử nhân Triết học chuyên ngành Tôn giáo học.

2. Bậc sau đại học

+ Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Triết học; CNXHKH
         + Đào tạo bậc Tiến sĩ các chuyên ngành: Lịch sử Triết học; CNDVBC; CNDVLS